Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθεί το ελληνικό νηπιαγωγείο του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξελλών 3, βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Προσχολική Εκπαίδευση των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Early Education Curriculum).

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα χωρίζεται σε 4 βασικές περιοχές:

 • Εγώ και το σώμα μου
 • Εγώ σαν άτομο
 • Εγώ και οι άλλοι
 • Εγώ και ο κόσμος

program 5

Κάθε περιοχή, περιλαμβάνει 3 διαστάσεις:

 • Μαθαίνοντας να υπάρχω
 • Μαθαίνοντας να ζω με άλλους
 • Μαθαίνοντας να κάνω και να γνωρίζω

Τα επιστημονικά ευρήματα των τελευταίων χρόνων, δίνουν μια σημαντική αξία στην προσχολική εκπαίδευση. Η προσχολική εκπαίδευση αποτελεί ένα βασικό κομμάτι της δια βίου μάθησης και το Αναλυτικό Πρόγραμμα για την προσχολική εκπαίδευση των Ευρωπαϊκών Σχολείων, προάγει τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση:

 • Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα
 • Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες
 • Μαθηματικές ικανότητες και βασικές ικανότητες στις επιστήμες και την τεχνολογία
 • Ψηφιακές ικανότητες
 • Μαθαίνω πώς να μαθαίνω
 • Κοινωνικές δεξιότητες
 • Βασικές αρχές πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας
 • Πολιτισμική επίγνωση και προσωπική έκφραση

Βασικές αρχές και στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι:

 • Η σωματική, ψυχολογική, γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, μέσα από τη βιωματική γνώση.
 • Η ολιστική προσέγγιση της γνώσης.
 • Η καλλιέργεια της αυτο-εκτίμησης και της αυτονομίας.
 • Μαθαίνω πώς να μαθαίνω.
 • Μαθαίνω μέσα από το παιχνίδι και την αλληλεπίδραση με τους άλλους.
 • Η συνεργασία με την οικογένεια.
 • Η ομαλή μετάβαση στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης.
 • Η δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος.

 

Επιμέρους περιοχές του εκπαιδευτικού προγράμματος

Στο σχεδιασμό των προγραμμάτων μας στο ελληνικό νηπιαγωγείου του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξελλών 3, λαμβάνεται υπόψη η ατομικότητα κάθε παιδιού, η διαφορετικότητα, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του, οι κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες και η ανάγκη να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που θα το βοηθήσουν να έχει μια ευτυχισμένη και δημιουργική σχολική ζωή. Η τάξη μας, οργανωμένη σε «γωνιές δραστηριοτήτων» ή «γωνιές μάθησης», προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες για πειραματισμό και ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και της φαντασίας τους, ανταποκρινόμενη στην αρχή της βιωματικής μάθησης (η μάθηση πηγάζει από την εμπειρία!).

program 1  program 6

Γλώσσα : ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση και καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας. Με τη διαμόρφωση του κατάλληλου εγγράμματου περιβάλλοντος, τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης και την επαφή με κάθε είδους έντυπου υλικού καλλιεργείται ο προφορικός και ο γραπτός λόγος και δίνονται στα παιδιά κίνητρα και ευκαιρίες για την εκμάθηση και τη χρήση της γλώσσας.

Μαθηματικά : μέσα από καθημερινές δραστηριότητες προβληματισμού και μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μαθηματικές έννοιες και εξασκούνται στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Τα μαθηματικά γίνονται «μαθηματικά με περιεχόμενο», τα παιδιά συνειδητοποιούν την κοινωνική τους διάσταση, αντλώντας παράλληλα απόλαυση και αυτοπεποίθηση από την ενασχόλησή τους με αυτά.

program 1

Φυσικές και Κοινωνικές Επιστήμες : μέσα από τον πειραματισμό και την ανακάλυψη, μέσα από πειράματα και παρατήρηση φυσικών φαινομένων, τα παιδιά ασκούνται στο να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, να κάνουν προβλέψεις και εκτιμήσεις και να οδηγούνται σε επαλήθευση ή μη των υποθέσεων τους.

Τεχνολογία : η τεχνολογία διέπει όλο το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Μέσα από τη γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογιστή και με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, τα παιδιά εξοικειώνονται με τη χρήση του υπολογιστή, με το διαδραστικό πίνακα, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχική μάθηση και συνεργασία.

program 2

Περιβαλλοντική αγωγή: στη Μελέτη Περιβάλλοντος εντάσσονται όλα όσα υπάρχουν γύρω μας, έμψυχα και άψυχα. Μέσα από κατάλληλα οργανωμένες δραστηριότητες, τα παιδιά αποκτούν σφαιρική προσέγγιση του περιβάλλοντος που τα περιβάλλει και παράλληλα διαμορφώνουν αντιλήψεις και στάσεις ενός κώδικα σωστής συμπεριφοράς γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Αγωγή Υγείας : μέσα από ευκαιρίες μάθησης και τη χρήση κατάλληλων σχεδίων εργασίας, τα παιδιά διερευνούν θέματα και έννοιες γύρω από τη υγιεινή του σώματος, των δοντιών, την υγιεινή διατροφή, τη φυσική άσκηση, υιοθετώντας έτσι υγιεινούς τρόπους ζωής.

Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη : Η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη αποτελεί βασικό στόχο της προσχολικής αγωγής και προϋπόθεση για την ανταπόκριση του παιδιού στα διάφορα γνωστικά ερεθίσματα. Αντανακλά την αναγκαιότητα μιας ολιστικής οπτικής στην αντιμετώπιση του παιδιού, η οποία αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας, ενός ατόμου δηλαδή που λειτουργεί ικανοποιητικά ως προς τις προσωπικές ανάγκες και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.

program 2program 1

Φυσική Αγωγή – Παιχνίδι: ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του µικρού παιδιού είναι η συνεχής κίνηση. Το παιχνίδι γεµίζει το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του παιδιού αυτής της ηλικίας. Είναι το µέσο µε το οποίο γνωρίζει τον εαυτό του, µαθαίνει για τους ανθρώπους, και τον κόσµο γύρω του, αντιλαµβάνεται τις δυνατότητες και τα όριά του, µαθαίνει να συνεργάζεται, να αναλαµβάνει ευθύνες και ρόλους, να τηρεί και να σέβεται κανόνες. Στο Νηπιαγωγείο προγραµµατίζουµε δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολική κινητικότητα του παιδιού και προάγουν τη σωµατική, κοινωνική, συναισθηµατική και πνευµατική ανάπτυξη του παιδιού. Εξασφαλίζουµε ένα ασφαλές περιβάλλον, τον απαραίτητο εξοπλισµό και διευκολύνουµε τη συµµετοχή του παιδιού σε διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ηλικίας του.

Εικαστικά : τα παιδιά µε κατάλληλες δραστηριότητες διακρίνουν την οµορφιά στη φύση, στο περιβάλλον και στα έργα τέχνης µε τα οποία έρχονται σε επαφή. Αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική δηµιουργία καθώς και επιθυµία να συµµετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Ανακαλύπτουν ότι η τέχνη είναι µέσο έκφρασης και επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων.

program 3

Μουσική: μέσα από μουσικά παιχνίδια, ακρόασηδιαφορετικών ειδών μουσικής και διαφόρων λαών, τη χρήση μουσικών οργάνων, την ακρόαση μουσικών παραμυθιών, την εκμάθηση τραγουδιών, τα παιδιά απελευθερώνουν τη δημιουργική τους ικανότητα και καλλιεργούν την ευαισθησία τους.

Θεατρικό Παιχνίδι: το θέατρο αποτελεί βασικό στοιχείο της παιδείας. Διδάσκει το λόγο, την κίνηση, τη στάση, την ομαδική συνεργασία και την ευθύνη. Το παιδί µε τη ∆ραµατική Τέχνη εκφράζεται, δηµιουργεί, επικοινωνεί, µαθαίνει για τον εαυτό του και τον κόσµο, εκτονώνεται, απελευθερώνεται.

Ελληνική Παράδοση: τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ήθη και έθιμα, θρύλους, μύθους, παραδοσιακά παραμύθια του τόπου μας, παραδοσιακά παιχνίδια και τραγούδια, αινίγματα, λαχνίσματα και γλωσσοδέτες, ενισχύοντας έτσι την πολιτισμική τους κληρονομιά και την αγάπη για την πατρίδα.

Σχέδια εργασίας ( projects ) – Εξορμήσεις και Εκδηλώσεις: στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου οργανώνονται σχέδια εργασίας με συγκεκριμένα θέματα και ανάλογα με τα ενδιαφέρονται και τις ανάγκες των παιδιών (πχ. εβδομάδα βιβλίου, εβδομάδα υγείας). Επίσης, πραγματοποιούνται επισκέψεις σε χώρους εκτός σχολείου (πχ. αθλητικά κέντρα, μουσεία, φάρμα, θέατρο) ενώ ανάλογα με το πρόγραμμα που υλοποιείται, επισκέπτονται το νηπιαγωγείο μας ειδικοί επιστήμονες (πχ. συγγραφείς, ηθοποιοί, κουκλοπαίχτες, καραγκιοζοπαίχτες κ.λπ.).

Ευρωπαϊκές Ώρες: μία φορά το μήνα οργανώνονται στο νηπιαγωγείο οι «Ευρωπαϊκές Ώρες». Για μία ώρα οι πόρτες των τάξεων είναι ανοιχτές και τα παιδιά μπορούν να περιηγηθούν στις τάξεις των άλλων γλωσσικών τμημάτων και να απασχοληθούν σε εργαστήρια που λειτουργούν σε κάθε τμήμα, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Ο στόχος των Ευρωπαϊκών Ωρών είναι να γνωριστούν καλύτερα τα παιδιά διαφορετικών γλωσσικών τμημάτων, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν μια ευρωπαϊκή ταυτότητα και διαπολιτισμική στάση, να κοινωνικοποιηθούν σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, να σέβονται τους άλλους μαθητές, να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, την αυτονομία τους και το αίσθημα της αλληλεγγύης. 

 

Εμφανίσεις: 2856

École européenne de Bruxelles III

Boulevard du Triomphe, 135, BE-1050 Ixelles