Πρόγραμμα: e-twinning "Του καιρού... γυρίσματα!!!"

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες γνωριμίας των παιδιών μεταξύ τους, μέσα από δημιουργία και ανταλλαγή υλικού.

Επίσης, γίνεται συστηματική καθημερινή και μηνιαία καταγραφή του καιρού σε όλα τα σχολεία που συμμετέχουν, ώστε να κάνουμε προβλέψεις, να συγκρίνουμε τον καιρό στις διαφορετικές περιοχές, να εξάγουμε και να παρουσιάσουμε τα σχετικά συμπεράσματα στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Έμφαση δίνεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών για την εξασφάλιση αποτελεσματικής συνεργασίας, καθώς και την δημιουργία εποπτικού και ακουστικού υλικού ανταλλαγής.

ΣΤΟΧΟΙ

Επιδιώκεται η υλοποίηση συλλογικών δραστηριοτήτων που ευνοούν την γνωριμία, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση παιδιών από διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα και διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Τα παιδιά, στα πλαίσια του προγράμματος, παρατηρούν τις μεταβολές του καιρού και τις «ερμηνεύουν» μέσα από διαδικασίες περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόμησης και συμβολικής αναπαράστασης (χρησιμοποιώντας σύμβολα, πίνακες διπλής εισόδου, πίνακες αναφοράς και γραφήματα). Έχουν, επίσης, την ευκαιρία να βελτιώνονται γλωσσικά και να αναπτύσσουν μαθηματικές έννοιες.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αναμένεται να προωθηθεί η συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων σχολικών οργανισμών σε πνεύμα αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας κατανόησης. Επιπλέον, να ανοιχτεί το σχολείο σε νέες εμπειρίες και γνώσεις, αλληλεπιδρώντας με άλλες ομάδες διαφορετικού πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Πρόγραμμα

Περισσότερα στο: http://twinspace.etwinning.net/2793/home

Εμφανίσεις: 1958

École européenne de Bruxelles III

Boulevard du Triomphe, 135, BE-1050 Ixelles