Μετεωρολόγοι... παντός καιρού!!!

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες γνωριμίας των παιδιών μεταξύ τους (όπως για παράδειγμα δραστηριότητες που στοχεύουν στην παρουσίαση του εαυτού τους, της οικογένειάς τους, της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας, της πόλης τους) μέσα από δημιουργία και ανταλλαγή υλικού.

Επίσης, γίνεται συστηματική καθημερινή και μηνιαία καταγραφή του καιρού και της θερμοκρασίας σε όλα τα σχολεία που συμμετέχουν, ώστε να κάνουμε προβλέψεις, να συγκρίνουμε τον καιρό και την θερμοκρασία στις διαφορετικές περιοχές, να εξάγουμε και να παρουσιάσουμε τα σχετικά συμπεράσματα στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Έμφαση δίνεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών για την εξασφάλιση αποτελεσματικής συνεργασίας, καθώς και την δημιουργία εποπτικού και ακουστικού υλικού ανταλλαγής.

ΣΤΟΧΟΙ

Βασικός στόχος είναι η υλοποίηση συλλογικών δραστηριοτήτων που ευνοούν την γνωριμία, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση παιδιών από διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα και διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Επίσης, ο άλλος στόχος είναι να δοθεί στα παιδιά η ευκαιρία, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος, να παρατηρούν τις μεταβολές της θερμοκρασίας και του καιρού και να τις «ερμηνεύουν» μέσα από διαδικασίες περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόμησης και συμβολικής αναπαράστασης (χρησιμοποιώντας σύμβολα, πίνακες διπλής εισόδου, πίνακες αναφοράς και γραφήματα).

Τα παιδιά θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να εκφράζονται και να βελτιώνονται γλωσσικά και να αναπτύσσουν μαθηματικές έννοιες.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αναμένεται να προωθηθεί η συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων σχολικών οργανισμών σε πνεύμα αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας κατανόησης. Επιπλέον, να ανοιχτεί το σχολείο σε νέες εμπειρίες και γνώσεις, αλληλεπιδρώντας με άλλες ομάδες διαφορετικού πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Σελίδα

Εμφανίσεις: 1211

École européenne de Bruxelles III

Boulevard du Triomphe, 135, BE-1050 Ixelles