Η φιλοσοφία των Ε.Σ.

Η εκπαίδευση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία υποστηρίζει την καλλιέργεια της γλωσσικής και πολιτισμικής ταυτότητας των παιδιών, τη συμμετοχή τους στην κοινωνία των Ευρωπαϊκών Σχολείων και την παγκόσμια κοινωνία. Οι βασικές αξίες της προσχολικής εκπαίδευσης συνοψίζονται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ισότητα, τη δημοκρατία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πολυπολιτισμικότητα και το σεβασμό στη μητρική γλώσσα. Η εκπαίδευση προάγει την ανεκτικότητα (ανοχή), τη διαπολιτισμικότητα και το Ευρωπαϊκό Πνεύμα. Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, που προσφέρουν πλεονεκτήματα και προκλήσεις στη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών. Η συνεργασία με τους γονείς είναι πρωταρχική και υποστηρίζει τη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών. Η διαφορετικότητα των παιδιών αναγνωρίζεται και η ισότητα των δύο φύλων προάγεται μέσα από ίσες ευκαιρίες, δικαιώματα και υπευθυνότητες.

Η προσχολική εκπαίδευση θα:

  • προετοιμάσει τα παιδιά για μια χαρούμενη, υγιή, υπεύθυνη και επιτυχημένη ζωή.
  • βοηθήσει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ικανοτήτων των παιδιών.
  • υποστηρίξει τις μαθησιακές δυνατότητες των παιδιών.
  • χτίσει το σεβασμό απέναντι στους άλλους και το περιβάλλον.
  • ενδυναμώσει την εθνική και πολιτισμική ταυτότητα, τις αξίες των ίδιων των παιδών αλλά και των άλλων.
  • προάγει το Ευρωπαϊκό Πνεύμα.
Εμφανίσεις: 1738

École européenne de Bruxelles III

Boulevard du Triomphe, 135, BE-1050 Ixelles