Στόχοι – Δραστηριότητες

Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά µέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Νηπιαγωγείο, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού (µετά την οικογένεια), θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα.

Οι βασικές αρχές της Προσχολικής Εκπαίδευσης

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολλή συζήτηση γύρω από την αξία της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά ευρήματα δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην αξία των εμπειριών που συλλέγουν τα παιδιά κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής τους, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Όπως έχει γίνει γνωστό από τα πορίσματα σχετικών ερευνών, τα παιδιά αναπτύσσουν θετικές στάσεις απέναντι στη μάθηση όταν εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και όταν έχουν συστηματικές ευκαιρίες να αλληλεπιδρούν με το φυσικό και το κοινωνικό τους περιβάλλον.

Η Προσχολική Εκπαίδευση βάζει τις βάσεις για την μετέπειτα μάθηση του παιδιού και ο βασικός σκοπός της είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη των παιδιών. Στοχεύει στη φυσική και ψυχολογική ευημερία των παιδιών, στη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη και βοηθά στην πρόληψη των δυσκολιών που μπορεί να εμφανιστούν, δημιουργώντας τις κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες μέσα σε ένα οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον.

Στο Νηπιαγωγείο μας, δίνουμε έμφαση στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος που θα υποστηρίξει τη μαθησιακή και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών, αλλά παράλληλα και την ολόπλευρη προσωπική τους ανάπτυξη.

Η εκπαίδευση στην Προσχολική Ηλικία είναι ολιστική και διαθεματική. Σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση η γνώση αντιμετωπίζεται ως ολότητα και όχι τεμαχισμένη σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές. Οι εμπειρίες και οι δράσεις των παιδιών αποτελούν το βασικό κορμό της εκπαίδευσης. Παρέχοντας στα παιδιά θετικές μαθησιακές εμπειρίες και δυνατότητες να αλληλεπιδράσουν με άλλους, τονώνεται η αυτοπεποίθησή τους. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η διαθεματική προσέγγιση αντανακλά μια αντίληψη για τη μάθηση στο πλαίσιο της οποίας τα παιδιά εμπλέκονται δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία.

Στο νηπιαγωγείο εφαρμόζονται προγράμματα που δίνουν έμφαση στη μάθηση μέσα από την ενεργητική-βιωματική επαφή των μικρών παιδιών με ποικίλο υλικό και με ανθρώπους. Στα προγράμματα όπου εφαρμόζονται αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές, παιδαγωγοί και παιδιά δρουν ενεργητικά και αλληλεπιδρούν προκειμένου να προσεγγίσουν τη γνώση από πολλές και διαφορετικές πηγές. Η εκπαιδευτικός προσφέρει στα παιδιά επιλογές, τους δίνει ευκαιρίες να αναπτύξουν τις ιδέες τους, να διατυπώσουν υποθέσεις, να προτείνουν, να ρωτήσουν, να κάνουν λάθος και να προσπαθήσουν να το διορθώσουν, τελικά να συμβάλουν στη διαμόρφωση των δραστηριοτήτων και του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται το πρόγραμμα. Με λίγα λόγια, τα παιδιά στο νηπιαγωγείο μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο νηπιαγωγείο και ιδιαίτερα η ενεργός γλωσσική τους συμμετοχή, έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζει τη σχολική τους εξέλιξη, η επίλυση δε προβλημάτων θεωρείται ότι προωθεί στρατηγικές πολύ χρήσιμες γαι τη «δια βίου μάθηση», καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στο να θεωρήσουν τα παιδιά τη μάθηση προσωπική τους υπόθεση.

Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από το παιχνίδι και τη συνεργασία των παιδιών σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική). Μέσα από το παιχνίδι με συνομιλήκους, τα παιδιά χτίζουν βασικές ικανότητες επικοινωνίας, βρίσκουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα και ασκούνται σε βασικές κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Το παιχνίδι τους είναι αυθόρμητο, ευχάριστο και δημιουργικό. Όταν παίζουν, τα παιδιά δε χάνουν χρόνο ούτε απλώς γεμίζουν το χρόνο τους. Το παιχνίδι είναι το πλαίσιο εργασίας και το μέσο δια του οποίου τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα. Όταν τα παιδιά απορροφώνται στο παιχνίδι, χρησιμοποιούν όλες τις δυνάμεις τους για αποδοτική μάθηση. Τα παιδιά χρειάζεται να νιώθουν ότι αυτό που κάνουν είναι σημαντικό και να μείνουν ικανοποιημένα με τον εαυτό τους. Είναι σημαντικό επίσης να διατηρήσουν τη χαρά και τον ενθουσιασμό για μάθηση και να αντιμετωπίζουν τις νέες μαθησιακές προκλήσεις με θάρρος και δημιουργικότητα. Παράλληλα, σεβασμός δίνεται στη διαφορετικότητα και τις ειδικές ικανότητες των παιδιών.

Η σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα αποκαλύπτει ότι τα πιο αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρώιμη παιδική ηλικία είναι εκείνα που εμπλέκουν τους γονείς στις διαδικασίες μάθησης των παιδιών τους. Οι γονείς είναι τα πιο σημαντικά πρόσωπα στον κόσμο των παιδιών τους και οι πρώτοι τους δάσκαλοι και είναι εκείνοι που μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες στην εκπαιδευτικό για τα παιδιά τους. Μέσα από ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης θα αναπτυχθεί μια αποδοτική συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Όταν τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι το σχολείο και το σπίτι συνεργάζονται αρμονικά, νιώθουν πιο ασφαλή, καθώς οι δύο κόσμοι τους ενώνονται.

Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος του νηπιαγωγείου στην ομαλή μετάβαση του παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον στο νηπιαγωγείο και στη συνέχεια, από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Η ομαλή μετάβαση του παιδιού από το σπίτι στο νηπιαγωγείο επηρεάζει την περαιτέρω σχολική του επίδοση και την κοινωνική-συναισθηματική του ανάπτυξη. Οι εκπαιδευτικοί στο νηπιαγωγείο, σε συνεργασία με τους γονείς, υποστηρίζουν αυτή τη μετάβαση, οργανώνοντας την υποδοχή των παιδιών στο νέο περιβάλλον και εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις εκείνες όπου τα παιδιά θα νιώθουν ότι οι αγωνίες τους μπορούν να εκφραστούν και τα ίδια μπορούν να βοηθηθούν να βρουν τα νέα σημεία αναφοράς και τη θέση τους μέσα σε αυτό. Αντίστοιχα, κατά τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, σημαντικό είναι να δοθεί προσοχή στην έννοια της «συνέχειας» για το ίδιο το παιδί. Με τον όρο «συνέχεια» εννοούμε, κυρίως, συνέχεια των σχέσεων: η δυνατότητα που έχει το παιδί να μετακινηθεί μαζί με τους φίλους του, η συνεργασία που μπορεί να έχει αναπτύξει η νηπιαγωγός του με την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου και η συνεχής υποστήριξη από την οικογένειά του.

Εμφανίσεις: 2587

École européenne de Bruxelles III

Boulevard du Triomphe, 135, BE-1050 Ixelles